SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Partnerships for the goals

Sustainable Development Goal 17 (SDG 17) is opgesteld om een nieuw mondiaal partnerschap tussen organisaties en instanties te starten. Om alle duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren is dit partnerschap nodig. Hierbij staat een samenwerking ter bevordering van technologie, kennisoverdracht, handel, data en ontwikkelingshulp centraal.

SDG 17 is opgesteld omdat:

  • Niet alle ontwikkelde landen voldoen aan hun verplichtingen om overeengekomen steunniveaus te bieden;
  • Vele ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot financiële en technische middelen. Meer dan 4 miljard mensen hebben nog geen toegang tot internet, waarvan 90% zich bevindt in ontwikkelingslanden;
  • Vele fabrikanten en consumenten profiteren van oneerlijke handelsbeperkingen. Dit leidt tot verstoringen in mondiale agricultuur markten.

 

Stap 1: Vertaalslag van duurzaamheidsambities naar maatregelen

De eerste stap naar bijdrage leveren aan SDG 17 is het hebben van duurzame ambities als organisatie. Luma Group maakt vanuit haar duurzame ambities de vertaalslag naar concrete maatregelen. Deze SDG’s integreren we in onze strategie en onze bedrijfsvoering.

 

Stap 2: Betrek stakeholders bij duurzaamheidsmaatregelen

Luma Group betrekt interne en externe stakeholders bij haar duurzaamheidsambities. Door belanghebbende te betrekken bij duurzaamheidsambities ontstaat draagvlak. Bovendien vergroot dit de kans op succes.

 

Stap 3: Duurzame samenwerkingen

Nadat maatregelen zijn opgesteld en overeengekomen kunnen concrete acties worden uitgevoerd. Zo kunnen impact maken door duurzame samenwerkingen aan te gaan:

  • We doen inkopen uit de regio. Support your locals! Door producten en diensten in te kopen bij leveranciers uit de regio steun je de lokale economie. Ook is minder transport nodig, wat zorgt voor minder CO2-uitlaat. Dat is dan weer beter voor het milieu.
  • Luma Group voert beleid waarbij samenwerking centraal staat en op deze manier wordt de sociale cohesie bevorderd. Ook heeft dit een positief effect op het behartigen van belangen en het imago van onze eigen organisatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met scholen uit de regio. Het beleid heeft als doel dat de aanwezigheid en activiteiten van Luma Group in goede harmonie zijn met de omringende woon-, werk- en leefomgeving.

 

Werk veranderd

In de toekomst gaan er dingen veranderen op het gebied van werk. Zo zullen nieuwe technologieën nog meer hun intrede maken op de arbeidsmarkt. Automatisering en kunstmatige intelligentie zullen ervoor zorgen dat het niet machine versus mens wordt maar machine én mens. Hierdoor zal er ook meer werkgelegenheid ontstaan.

Tevens zal er meer worden gewerkt met flexibele werkuren. Bedrijven zullen behoefte hebben aan mensen met een ander soort talent. Organisaties zullen alles op alles moeten zetten om talent te behouden, het werken met een doel dat in lijn ligt met je eigen persoonlijke normen en waarden wordt steeds belangrijker gevonden.